Zajęcia dla dziecio specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nasze Przedszkole realizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, organizuje zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pozwala nam uzyskać wsparcie w pracy z dziećmi.

Zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są przez specjalistów:
– mgr Martę Pawlas – oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedaog;
– mgr Różę Żukowską – logopeda, neurologopeda;
– mgr Zbigniewa Rabczewskiego – zajęcia  usprawniające ruchowo;
– mgr Danutę Kniażycką – psycholog.