Koncepcja pracy Przedszkola

KONCEPCJA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
Ustawie o Systemie Oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności 
na podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w Statucie Prywatnego Niepublicznego Przedszkola “Karolinka”.

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i uzdolnienia. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy bycia tolerancyjnym, otwartym i samodzielnym człowiekiem. Chcemy aby dziecko było twórcze, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły
i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych rozwiązań.

WIZJA PRZEDSZKOLA:
  • Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby zarówno dzieci jak i rodziców, jest miejscem świetnej zabawy, zdobywania wiedzy oraz pewności siebie.
  • Staramy się dać każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
  • Ulepszamy i unowocześniamy nasze przedszkole, aby dzieci wyniosły z niego jak największy bagaż pozytywnych doświadczeń oraz wiedzy.
  • Zapewniamy solidne podstawy do kontynuowania nauki języków obcych w miarę możliwości rozwojowych dziecka.
  • Zapewniamy naukę w odpowiednich grupach wiekowych.
  • Pragniemy w każdym dziecku rozbudować ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość.
  • Uczymy dzieci poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości oraz koleżeństwa.