Statut

Niniejszy statut opracowany został na podstawie
art. 82 ustawy „O Systemie Oświaty” z dnia 7 września 1991r.
Niepubliczne przedszkole stosuje obowiązujące postanowienia wynikające z Karty Nauczyciela.
Statut został nadany w dniu 30.06.2013r.
Niniejszy statut uwzględnia art.168 – 182 ustawy „Prawo oświatowe” z 14.12.2016r.
(Dz.U. z 2016r.poz.59 zm.).
Zmian dokonano w dniu 28.09.2018r.
Zmian dokonano w dniu 18.08.2020r.


INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 1.
1. Prywatne Niepubliczne Przedszkole „KAROLINKA”, zwane dalej „Przedszkolem”,
swoją siedzibę ma w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Lipowej 2a.
2.Organem prowadzącym Przedszkole jest Firma Handlowo Usługowa Czesław Pawlas
prowadząca działalność gospodarczą pod nr NIP: 647 100 67 61.
3.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kuratorium Oświaty
w Katowicach, Delegatura w Rybniku.
4.Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć
o następującej treści:
Prywatne Niepubliczne Przedszkole
„KAROLINKA”
ul. Lipowa 2
44-230 Czerwionka – Leszczyny


ORGANY PRZEDSZKOLA ICH ZADANIA I KOMPETENCJE

§ 2
1.Organy Przedszkola:
1.1.Właściciel Przedszkola: Firma Handlowo Usługowa Czesław Pawlas.
1.2.Dyrektor Przedszkola.
1.3.Wice – Dyrektor Przedszkola sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3
1.Firma Handlowo Usługowa Czesław Pawlas jest właścicielem i organem prowadzącym Przedszkole.
1.1.Sprawuje nadzór i koordynuje zgodność realizowanych przez Przedszkole celów
z założeniami Statutu.
1.2.Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola.
1.3.Podejmuje zobowiązania finansowe w imieniu Przedszkola.
1.4.Dyrektorem Przedszkola jest właściciel Czesław Pawlas.
1.5.Zatrudnia pracowników dydaktycznych oraz obsługi w imieniu organu prowadzącego.
1.6.Zawiera umowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci o świadczenia usług oferowanych
przez Przedszkole w imieniu organu prowadzącego.

2.Nadzór pedagogiczny w placówce zostaje powierzony Vice-Dyrektorowi posiadającemu
wymagane kwalifikacje.
2.1.Kompetencje Vice-Dyrektora Przedszkola:
2.2.1.Realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez organ prowadzący Przedszkole.
2.2.2.Ustala pod względem merytorycznym roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola
(w trakcie roku szkolnego można wnosić do tych planów drobne zmiany i poprawki nie
zmieniające koncepcji rocznej).
2.2.3.Podejmuje decyzje w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
2.2.4.Ustala plany doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2.2.5.Przedkłada Dyrektorowi opinie dot. skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola.
2.2.6.Przygotowuje projekt zmian Statutu Przedszkola.
2.2.7.Vice-Dyrektor Przedszkola ma prawo do hospitacji wybranych przez siebie zajęć w Przedszkolu
oraz do wydawania opinii o prowadzących i ich metodach pracy.


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4.
1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie „Prawo oświatowe” oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie.
1.1.Przedszkole realizuje podstawy programowe określone przez właściwe organy.
2.Szczególnymi celami Przedszkola są:
2.1.Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.
2.2.Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
2.3.Kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań, motywowanie, ułatwianie poszerzania wiedzy
o najbliższym i dalszym otoczeniu.
2.4.Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych.
2.5.Przygotowywanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
3.Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej oraz kształtuje postawę tolerancji kulturowej i narodowościowej.
4.Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach konsultacji
ze specjalistami.
5.Przedszkole wspiera rozwój dzieci z dostosowaniem form i metod pracy do indywidualnych potrzeb
dziecka kształcenia specjalnego.
6.Przedszkole obejmuje opieką dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.


ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH PRZEDSZKOLA

§ 5.
1.Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę nauczycielowi – wychowawcy.
1.1.Nauczyciele-wychowawcy oraz nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci. 1.2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel – wychowawca
prowadzi swoją grupę przez cały okres pobytu dzieci w Przedszkolu.
2.Do każdej grupy przydzielona jest pomoc wychowawcy, która współdziała z nauczycielem w zakresie
opieki nad dziećmi.
3.Podczas pobytu dzieci na placu zabaw, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie zabezpieczonym,
a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
4.Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w trakcie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
w czasie jego pobytu na terenie Przedszkola, oraz poza jego terenem (wyjścia i wycieczki).
4.1.W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel – wychowawca oraz pomoc
wychowawcy.
4.2.Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.
4.3.Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice
(prawni opiekunowie) dzieci.
4.4.W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia, wyjścia, wycieczki.
PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA, SKREŚLENIA

§ 6
1.Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka.
2.O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
3.Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
4.Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje po zawarciu umowy cywilnoprawnej o świadczenie usługi.
5.Zapisy do Przedszkola odbywają się od 1 kwietnia każdego roku.
5.1.Do Przedszkola przyjmuje się również dzieci w ciągu roku o ile są wolne miejsca.
5.2.W czasie trwania roku szkolnego Dyrektor Przedszkola może przyjąć dzieci na zajęcia adaptacyjne.
6.Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Przedszkola, kiedy swoim zachowaniem powoduje
zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków Przedszkola, nauczycieli lub innych osób tam
zatrudnionych.
7.Zaleganie w opłatach wynikających z podpisania umowy spowoduje jej rozwiązanie, czego skutkiem
będzie skreślenie z listy wychowanków Przedszkola.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 7
1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dni wolnych od zajęć ustalonych przez
organ prowadzący placówkę, a przedłożonych w corocznym kalendarium imprez i wydarzeń.
2.Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30, od poniedziałku do piątku.
3.Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.
4.Przedszkole może prowadzić zajęcia opiekuńcze i adaptacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
5.Przewiduje się cztery posiłki dziennie: śniadanie, 2-gie śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek.
6.Przedszkole może prowadzić inne formy opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne pracy
pozaszkolnej dla dzieci.

§ 8
1.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola w oparciu o aprobatę
Vice-Dyrektora placówki sprawującego nadzór pedagogiczny może dokonać powiększenia grupy.
4.Przedszkole może prowadzić 5 oddziałów.
5.W okresie wakacyjnym, ferii szkolnych oraz przerw świątecznych przy zmniejszonej liczbie dzieci
w Przedszkolu, dopuszcza się połączenie oddziałów i prowadzenie zajęć adaptacyjnych.

§ 9
1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
„Arkusz Organizacyjny Przedszkola” opracowany wspólnie przez Dyrektora i Vice-Dyrektora
placówki i powinien zawierać:
1.1.Liczbę pracowników dydaktycznych i obsługi w przeliczeniu na etaty.
1.2.Ilość i czas pracy poszczególnych oddziałów.
1.3.Ogólną liczbę dzieci wraz z podziałem na oddziały.
1.4.Ramowy rozkład dnia opracowany i uszczegóławiany na bieżąco zawiera:
1.4.1.Godziny posiłków:
godzina 08:45 – 09:00 śniadanie,
godzina 10:30 – 10:45 II śniadanie (soki, owoce),
godzina 11:45 – 12:15 2 daniowy obiad,
godzina 14:00 – 14:15 podwieczorek.
1.4.2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami,
ustalają szczegółowe plany dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
2.Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
2.1.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających,
rytmicznych, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
i wynosi: z dziećmi 2,5 – 4 letnimi około 15 minut, z dziećmi 5 – 7 letnimi około 30 minut.

3.W Przedszkolu językiem mówionym jest język polski, jednakże w trakcie zajęć z dziećmi
prowadzona będzie komunikacja w języku angielskim i niemieckim.
4.Wszystkie zajęcia prowadzone w Przedszkolu będą dokumentowane wpisami do dzienników zajęć.
5. Przedszkole zapewnia dzieciom w wieku 6 i 7 lat prawo do rocznego przygotowania szkolnego.

§ 10
1.Pobyt dziecka w Przedszkolu jest odpłatny i obejmuje:
1.1.Jedorazowe wpisowe ustalane na dany rok szkolny w tym opłatę z tytułu ubezpieczenia NNW dziecka.
1.2.Wpłaty czesnego przez 12 miesięcy w roku zgodnie z umową na usługi świadczone przez Przedszkole.
1.3.Opłaty za wyżywienie, wg dziennej stawki żywieniowej corocznie ustalanej przez Dyrektora
Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole.
2.Odpłatności wymagają inne pozaszkolne formy edukacji.

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 11
1.W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
1.1. 4.Nadzór pedagogiczny nad pracownikami dydaktycznymi sprawuje Vice-Dyrektor.
2.Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku „Arkusz Organizacyjny Przedszkola”.
3.Nauczyciele Przedszkola posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne.
3.1.Planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną.
3.2.Współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających
z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka,
jego zachowania i rozwoju, szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli
z rodzicami (prawnymi opiekunami);
3.3.Prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych
dzieci oraz dokumentują te obserwacje;
3.4.Współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę
zdrowotną i inną.
4.Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte zgodnie Kodeksem Pracy.
5.Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz odbywania praktyk zawodowych uczniów
i studentów.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA – WYCHOWANKA PRZEDSZKOLA

§ 12
1.Dzieci mają prawa wynikające z konwencji Praw Dziecka.
1.1.Przedszkole stwarza warunki do prawidłowego zorganizowania procesu
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
1.2.Chroni przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej oraz stwarza
warunki do poszanowania godności osobistej.
1.3.Traktuje wszystkie dzieci równo, życzliwie i podmiotowo w procesie wychowawczo-dydaktycznym. 2.Dziecko ma prawo do korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
3.Dziecko ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, wykonywać plecenia Dyrektora, nauczycieli
i obsługi Przedszkola.
4.W Przedszkolu dziecku nie wolno podawać leków, ani stosować żadnych zabiegów
lekarskich, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
5.Do Przedszkola na zajęcia przyjmuje się dzieci zdrowe.
6.W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.


FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§ 13
1.Wpłaty wynikające z umów zawartych z rodzicami (prawnymi opiekunami).
2.Dotacje z budżetu miasta Czerwionki – Leszczyn, w wysokości wynikającej z właściwych przepisów.
3.Środki otrzymane za granty konkursowe.
4.Środki przekazywane przez organ prowadzący.
5.Kwesty i darowizny.
§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określa organ prowadzący.
3.Likwidacja placówki:
3.1.Organ prowadzący może placówkę zlikwidować z końcem roku szkolnego, jednakże jest
obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o tym zamiarze
i przyczynach likwidacji rodziców (opiekunów), Dyrektora placówki oraz gminę, na której
terenie położona jest placówka.
3.2.Dokumentacja przebiegu nauczania zlikwidowanej placówki zostaje przekazana organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji placówek ulega wykreśleniu.
4.Znowelizowany Statut wchodzi w życie z dniem 18.08.2020r.

organ prowadzący

Firma Handlowo Usługowa
Czesław Pawlas